Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi
:
7
     
Yasal Kapsam
:
13 b/1
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
:
1. adım ... - 234.251,00
Yeterlik Kriterleri İçin Yaklaşık Maliyet
:
1. adım ... - 3.936.292,00
İş Deneyimi İçin Yaklaşık Maliyet
:
1. adım ... - 78.725.840,00
Ortak Alım
:
Hayır
Sınır Değer
İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birine kadar

UĞURLUDAĞ HÜKÜMET KONAĞI YAPIM VE TADİLAT İŞİ
KAYMAKAMLIK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

UĞURLUDAĞ HÜKÜMET KONAĞI YAPIM VE TADİLAT İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
:
2017/491569
 
1-İdarenin
a) Adresi
:
YENİCAMİ MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 54 19410 UĞURLUDAĞ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası
:
3643612001 - 3643612141
c) Elektronik Posta Adresi
:
ugurludag@icisleri.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ONARIM VE TADİLAT İŞLERİNİN TAMAMINI KAPSAR.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
UĞURLUDAĞ HÜKÜMET KONAĞI
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 35 (otuz beş) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
YENİ CAMİ MAH. CUMHURİYET CAD. NO:56 HÜKÜMET KONAĞI
b) Tarihi ve saati
:
16.10.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
17.11.2011 tarih ve 27967 sayılı resmi gazetede  11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetenin aslına uygun olarak yayımlanan Kamu İhale Kurumuna ait "yapım İşlerinde benzer İş Grupları Tebliği" nin ekinde yer alan "yapım İşlerinde benzer iş grupları listesi" nin "(B) Üstyapı (Bina)İşleri" başlığı altında yeralan "III.Grup :Bina İşleri " ile bu gruptaki binaların bakım ve onarım işleri benzer iş olarak kabul edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümleri ihale konusu işe veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP VE UĞURLUDAĞ KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ KALEMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞURLUDAĞ HÜKÜMET KONAĞI YAZI İŞLERİ KALEMİ ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.