T.C
UĞURLUDAĞ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
Çorum Uğurludağ İlçesi Gökçeağaç-Torunlar köyü grup yolu köprü yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği çerçevesinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adresi : Yenicami Mah. Hükümet Konağı Kat:3 / 311 Uğurludağ-ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 0 364 361 21 37- 0 364 361 28 72

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1- Gökçeağaç-Torunlar Köyü Grup Yolu Köprü Yapım Işi

b) Yapılacağı yer : Çorum İli Uğurludağ İlçesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : 250 (ikiyüz elli)  takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hükümet Konağı Toplantı Salonu Uğurludağ/ÇORUM
b) Tarihi ve saati : 22.09.2017  saat:  14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
4.1.1-a Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.1.1.-b: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.-c: Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen yeterlilik belgeleri
4.1.5 İstekliler, ihale konusu yapım işini alt yüklenicilere yaptıramazlar.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.7 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olunmadığına dair belge( İhale tarihinden önce son 7 gün içerisinde alınmış),
4.1.8 Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olunmadığına dair belge, ( İhale tarihinden önce son 7 gün içerisinde alınmış),
4.1.9 KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,
4.1.10 Vekaleten İhaleye Katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.11 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.12 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.1.13 İhale dokümanını satın aldığına dair belge.(Banka dekontu v.b.)
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri
Konu ile ilgili yetkili veya yeterlilik belgeleri. , isteklinin son beş yıl içinde  kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 25 i oranında gerçekleştirdiği ve kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin her türlü inşaat yapım işi iş deneyim belgesi,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir 300TL (ÜÇYÜZ Türk Lirası)’ yi T.C Ziraat Bankası Uğurludağ Şubesinde açılı bulunan TR13 0001 0013 8106 9810 7950 01-nolu hesaba yatırmak kaydıyla Yenicami Mah. Hükümet Konağı Kat:3 / 311 Uğurludağ-ÇORUM
adresinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, 22.09.2017 tarihi saat : 13 :50 ’e kadar  Uğurludağ Hükümet Konağı Toplantı Salonuna veya yukarıda adresi yazılı bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliğine elden teslim edilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi  birim fiyat bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi birim fiyat bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:
1-Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
2-İdare, ihale saatinden önce ihaleyi iptal etmekle serbesttir iptal nedeniyle idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
3- Her ne suretle olursa olsun ihale saatine kadar komisyona verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 
İlgilenenlere ilanen duyurulur.  11.09.2016

                                                                                 
 
KOMİSYON BAŞKANLIĞI